UBND Hải Toàn

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt